Bild Försvarsmakten, Jarno Kovamäki.

Beväringarnas hälsovård

Beväringarnas erbjuds kostnadsfri hälsovård under tjänstgöringen.

Till militärtjänsten kommer man frisk. Eventuella långtidssjukdomar eller skador bör vara undersökta och omskötta innan tjänstgöringen inleds. Under tjänstgöringen kan man i huvudsak undersöka och vårda endast sådana sjukdomar som uppkommit under tjänstgöringen.

Ankomstgranskningen

Alla som inleder beväringstjänsten genomgår ankomstgranskning under de två första veckorna.

Vid ankomstgranskningen utförs

  • hörsel- och syngranskning
  • längd och vikt
  • vaccineringar

Beroende av vapenslag eller utbildningsgren kan även ytterligare granskningar komma ifråga

Vid granskningen intevjuas man av en sjukskötare och vid behov läkarmottagning. På basis av granskningen avgörs om det skett förändringar i hälsotillståndet efter uppbådet. Vid behov avgörs tjänstedugligheten pånytt.

Vaccineringar

För närvarande ges följande vaccineringar:

  • stelkramp-difteri-kikhostvaccin (dtap)
  • meningokock ACWY -vaccin
  • scharlakansfeber-påssjuka-rödahund-vaccin (MPR)
  • säsonginfluenssavaccin.

Social- och hälsovårdsministeriet kan också beordra extra vaccineringar, antingen regionalt eller över hela landet.

Ta före tjänstgöringen reda på dina vaccineringsuppgifter från den egna hälsovårdscentralen eller från studenthälsovården och ta med dig uppgifterna när du kommer till tjänstgöringen.

Är vaccineringarna obligatoriska?

Kasernförhållandena erbjuder utmärkta möjligheter för virus och andra sjukdomsalstrare att sprida sig bland ovaccinerade. Sjukdomar är i allmänhet besvärligare för vuxna och därför har Social- och hälsovårdsministeriet beordrat att ovan uppräknade vaccin ska ges till alla beväringar.

Försvarsmakten vaccinerar beväringarna under tjänstgöringen för att trygga deras hälsa. Vägran att låta sig vaccineras är emellertid inte ett hinder för att utföra militärtjänstgöringen och sänker inte heller tjänsteduglighetsklassen.

Hälsovårdsservicen under tjänstgöringen

Under tjänstgöringen anordnas servicen vid garnisonens hälsostationer. Specialsjukvården begärs från de civila sjukhusen. Hälsovården är kostnadsfri för beväringar.

Hälsostationerna är öppna under vardagar. Dessutom erbjuder hälsovårdspersonalen sina tjänster under alla krigs- och skjutövningar. Noggrannare direktiv angående olika hälsovårdspraxis ges garnisonsvis i början av tjänstgöringen.

Utanför hälsostationernas öppettider tjänstgör den nationella telefonrådgivningen beväringarna. Om du bli sjuk under permissionen får du råd och direktiv dygnet runt från följande nummer:

  • tfn 0299 576 888 finskspråkig service
  • tfn 0192 242 800 svenskspråkig service för de beväringar som tjänstgör vid Nylands brigad

Obs! Vid allvarliga olyckor eller sjukdomsattacker samt vid andra nödsituationer ringer man alltid det allmänna nödnumret 112.

Hälsostationerna nås via Försvarsmaktens växel, tfn 0299 800.