Bild Försvarsmakten.

Fallskärmsjägarna

Fallskärmsjägarna utbildas för mentalt och fysiskt krävande spanings- och stridsuppdrag.

Utbildningen består av mångsidig vapen-, strids- och fallskärmshopputbildning samt samverkan med helikoptrar. Utbildningen äger rum vid Uttis jägarregemente.

Tjänstgöringsplats: Uttis jägarregemente

Tjänstgöringstid: 347 dygn

Kontingent: juli

Utbildning

Alla fallskärmsjägare utbildas till minst underofficer och ungefär var femte till reservofficer. Utbildningen indelas i fyra tidsperioder: grund- och specialutbildningsperioden, underofficerskurs 1, underofficerskurs 2 eller reservofficerskurs samt trupputbildningsperioden.
Fallskärmsjägarna får krigsmannens grundutbildning och vid sidan av fallskärmsutbildningen helikopter-, vattendrags- samt vapen- och skjututbildning såväl i terrängen samt inom bebyggda områden i krävande förhållanden och under alla årstider. Under underofficers- och reservofficerskurserna lär sig fallskärmsjägarna ledarskaps- och utbildarfärdigheter samt specialiserar sig i sin personliga uppgift som exempelvis signalverksamhet, pionjärverksamhet eller medicinaluppgifter.

Inträdeskrav

För att bli fallskärmsjägare krävs:

 • gott hälsotillstånd, tjänsteduglighetsklass A
 • syn 1,0 utan glasögon (inga glasögon eller kontaktlinser)
 • felfritt färgseende
 • normalt synfält och normal hörsel
 • god fysisk kondition
 • simkunnighet 200m
 • någorlunda skidåkningsförmåga

Ansökning

Till fallskärmsjägarutbildningen söker man sig frivilligt. Ansökningstiden löper ut årligen den 6 december.

Det två dagar långa urvalsprovet anordnas i januari. Provet innehåller fysiska och psykiska lämplighetstest, intervjuer och läkarundersökning.

Ansökningsblanketter och bilagor

Till ansökningshandlingarna bör bifogas:

 • ansökan till specialtrupper
 • tidigast 1.8. daterad Försvarsmaktens hälsogranskningsblankett (andra hälsogranskningsblanketter duger inte).
 • kopia av senaste skolbetyg
 • tidigast 1.6. daterat intyg över resultat i 12 minuters löptest
 • kvinnor bör bifoga ansökan till frivillig tjänstgöring för kvinnor

Granska före postandet av ansökan att allt ovan nämnda är med. Till ansökan behöver ej bifogas uppbådsläkarens utlåtande eller regionalbyråns beslut.

Länkar