Permissionsresorna

Beväringen har rätt till gratis permissonsresor inom Finland.

Fast bosatta utomlands får en viss del av resor till hemlandet gratis. Resorna är kostnadsfria också i samband med inledandet av tjänstgöringen och vid hemförlovningen, samt vid alla resor inom tjänsten.

Att återvända efter permission eller fritid

Beväringar och de som gör frivillig militärtjänst för kvinnor är skyldiga att reservera tillräckligt med tid för att ta sig tillbaka till tjänstgöringsplatsen. Att komma tillbaka efter angiven tid kan resultera i misstanke om olovlig frånvaro.

Om det finns ett så kallat laga hinder för förseningen, leder den inte till disciplinära påföljder. Ett sådant laga hinder kan t.ex. orsakas av förseningar eller inställda turer för allmänna kommunikationsmedel. Huruvida laga hinder kan tillämpas avgörs från fall till fall genom att utvärdera situationen i sin helhet.

Om det offentliga kommunikationsmedel som beväringen åker med till sin tjänstgöring blir försenat, bör beväringen be föraren om ett skriftligt intyg över förseningen. Ur intyget ska framgå när kommunikationsmedlet enligt tidtabellen borde ha varit framme vid beväringens resmål, samt hur mycket det har varit försenat och varför. Beväringen ska som bevismedel också kunna visa upp en biljett för resan. Dessutom ska beväringen genast då hindret uppkommer informera jourhavande vid sin enhet om förseningen. Ifall trafikföretaget av någon anledning vägrar ge beväringen ett skriftligt intyg, ska beväringen ange detta vid förundersökning som eventuellt görs med anledning av förseningen. Då är det i sista hand försvarsmakten som i egenskap av myndighet med trafikidkaren utreder huruvida det har rört sig om laga hinder.

I synnerhet i lokaltrafiken är beväringar skyldiga att reservera tillräckligt med tid för anslutningsförbindelser i samband med resan till tjänstgöringsplatsen. Förseningar i lokaltrafiken räknas endast i undantagsfall som laga hinder.