Specialuppgifter

Få ut mera av milin och utnyttja din specialförmåga!

I specialuppgifter kommer du åt att utnyttja ditt kunnande, fördjupa din förmåga och skaffa dig värdefull arbetserfarenhet och få kontakter med tanke på framtiden! Ansökningen är öppen för alla beväringar och specialförmågan testas vid behov i inträdesprov och intervjuer. Till en del uppgifter ska man söka på förhand och till en del under grundutbildningsperioden.

Dem som valts till manskapets specialuppgifter överflyttas till sina uppgifter direkt efter grundutbildningsperioden och beväringscheferna efter chefsutbildningen. Dem som valts till chefsutbildningen kan söka till specialuppgifter ännu under underofficers- eller reservofficerskursens gång. Tjänstgöringstiden är 255 dygn och för beväringschefer 347 dygn.

Mera information hittar du på finska.