Bild Försvarsmakten, Juhani KandellUtbildningsarrangemang

UOSK eller ROSK?

Alla som väljs till chefutbildningen går den första fasen av underofficerskursen. Dem som utbildas till reservofficerare fortsätter därefter till reservofficerskursen (ROSK) och underofficerarna till underofficerskursens (UOSK) andra fas. Reservofficerskursen räcker 14 veckor och underofficerskursens andra fas 9 veckor.

Bägge gruppernas utbildning är till större delen likadan för ledarskaps- och undervisningskonstens del. Under reservofficerskursen koncentrerar man sig mera på att leda större helheter och innehåller därför mera teoretiska studier. Under underofficerskursens andra fas koncentrerar man sig igen på att leda grupper och undervisa praktiska färdigheter.

Tjänstgöringstiden för samtliga chefer är 347 dygn.

Undervisningsplatser

Bild Försvarsmakten

Underofficersutbildning anordnas vid så gott som alla truppförband. Underofficerarna för specialsektorer undervisas i huvudsak vid truppförband som specialiserat sig på respektive specialsektor. Reservofficersutbildningen ges vid Markstridsskolan underlydande Reservofficersskolan i Fredrikshamn, vid Sjökrigskolan på Sveaborg och Luftkrigsskolan i Tikkakoski.

Chefsperioden

Efter kurserna fortsätter utbildningen i form av chefperioden vid grundenheterna. Beväringscheferna som utexaminerats från kurserna, verkar i huvudsak som chefer för följande kontingent. Under den sex månader långa chefsperioden utvecklas man som chef genom att öva tillsammans med riktiga underlydande. Inlärningen stöds med hjälp av systematisk respons och målsättningen är en förmåga att utvärdera sin egen inlärning och verksamhet som chef.