Andra tjänstgöringsalternativ samt befrielse från tjänstgöring

Man kan göra sin värnplikt i vapentjänst eller vapenfri tjänst inom försvarsmakten eller som civiltjänst. Jehovas vittnen kan ansöka om uppskov.

Vapenfri tjänst

Om din övertygelse hindrar dig från att göra din värnplikt i vapentjänst kan du söka till vapenfri tjänst. Tjänstgöringstiden vid vapenfri tjänst är 255 eller 347 dagar. Tjänstgöringen motsvarar i övrigt den normala beväringstjänsten, men innehåller ingen vapenutbildning. Information om hur man söker till vapenfri tjänst får du vid regionalbyrån och vid uppbådet.

Civiltjänst

Om din övertygelse hindrar dig från att göra den beväringstjänst om vilken stadgas i värnpliktslagen kan du söka om befrielse från den. Då måste du göra civiltjänst. Ytterligare information om när och var du kan göra civiltjänst finns på civiltjänstgöringscentralens sidor.

Civiltjänstgöringstiden är 347 dagar. Gör ansökan på arbets- och näringsministeriets civiltjänstgöringsblankett. Ansökan om civiltjänst får inte göras före uppbådet.

Ålänningar

De som har hembygdsrätt på Åland och de som varit under 12 år då de flyttat till landskapet får i stället för att göra beväringstjänst tjänstgöra på motsvarande sätt vid lots- och fyrinrättningen eller i någon annan civilförvaltning. Tills sådan tjänstgöring har ordnats är de som har hembygdsrätt befriade från att fullgöra värnplikt.

Jehovas vittnen

Om du hör till trossamfundet Jehovas vittnen beviljas du på ansökan uppskov i tre år, om du genom ett högst två månader gammalt intyg från din församling visar att du är aktiv medlem av församlingen. Då du ansöker om uppskov på nytt bör du sända ett nytt intyg om att du hör till församlingen.

Uppskov kan beviljas högst till slutet av det år då du fyller 28 år. Om uppskovet har fortsatt utan avbrott och förutsättningarna kvarstår även efter detta kan du på separat ansökan befrias från värnplikt under fredstid.