Frivillig tjänstgöring för kvinnor

Är du kvinna, finsk medborgare och 18-29 år? Om du svarade ja, kan du söka till frivillig militärtjänst för kvinnor.

Kvinnor kan göra frivillig militärtjänst inom alla försvarsgrenar och vapenslag. Förutsättningen för att man ska kunna göra frivillig militärtjänst för kvinnor är att man är finsk medborgare, 18-29 år när tjänstgöringen inleds samt att man med avseende på sitt hälsotillstånd och sina andra personliga egenskaper lämpar sig för militär utbildning.

Alla startar vid samma streck

Innehållet i och kraven inom tjänstgöringen är desamma för kvinnor som för män. Kvinnor och män har lika möjligheter att ta del av ledarutbildningen och att senare göra militär karriär. Tjänstgöringsuppgifterna fördelas inte enligt kön utan enligt personens lämplighet och kunnande. Kvinnorna inleder sin tjänstgöring samtidigt som männen. Läs mera om beväringsutbildningen.

Efter tjänstgöringen hör kvinnorna till reserven. De kan förordnas till repetitionsövningar på samma sätt som män. Efter 45 tjänstgöringsdagar lyder kvinnorna under värnpliktslagen fram till slutet av det år då de fyller 60 år. Läs mera om repetitionsövningar.

Så här söker du till tjänstgöringen

1. Fundera på när du vill tjänstgöra och i vilken uppgift

Du kan söka till julikontingenten under innevarande år och till januari- eller julikontingenten under de följande tre åren. I julikontingenten det år då man söker finns det bara ett begränsat antal platser. Det finns många olika tjänstgöringsuppgifter inom beväringsutbildningen vid försvarsmaktens olika truppförband. Alla tjänstgöringsuppgifter finns dock inte vid alla truppförband. Bekanta dig med olika tjänstgöringsuppgifter.

2. Fyll i blanketten: "Frågeformulär för beväringstjänst och undersökning av hälsotillstånd"

Blanketten finns här. Observera att du måste skriva ut alla blanketter för att kunna underteckna dem.

3. Besök läkare

Reservera tid för läkarundersökning vid din egen hälsovårdscentral och meddela att du kommer på en tjänstduglighetsundersökning. Ta med dig det ifyllda frågeformuläret och blanketten "Läkarutlåtande om hälsotillstånd", som läkaren fyller i. Blanketten för läkarutlåtandet finner du här. Det är möjligt att söka ersättning av försvarsmakten för de kostnader som föranleds av det läkarutlåtande som bifogas till ansökan. Anvisningar om hur man ansöker om ersättning för utgifterna ges under uppbådet, ta med dig kvittona till uppbådet.

4. Fyll i ansökan: "Ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor"

Meddela i ansökan vilken tjänstgöringstid och -plats du önskar. Blanketten finns här.

5. Sänd ansökan, frågeformuläret och läkarutlåtandet till din egen regionalbyrå före 1.3.

Vänd dig till den regionalbyrå som betjänar din egen hemkommun. Regionalbyråernas kontaktuppgifter hittar du här. Du kan också föra ansökan direkt till din egen regionalbyrå.

6. Om du söker till specialtrupper, läs anvisningarna om ansökan på adressen varusmies.fi/sv/specialuppgifter.

Du kallas till urval utgående från din ansökan

Vid urvalet får du information om frivillig militärtjänst, blir du intervjuad och ditt hälsotillstånd undersöks. Din regionalbyrå ordnar urval under april månad.

Urvalsgrunder är hälsotillståndet och andra personliga egenskaper. De som väljs bör även vara så lämpliga som möjligt att utbildas för försvarsmaktens reserv.

Förbered dig för tjänstgöringen

Om du väljs till tjänstgöringen, får du ett förordnande om att inleda tjänstgöringen antingen i samband med urvalet eller senare per post. Av detta framgår när och vid vilket truppförband du ska inleda tjänstgöringen. Förordnandet till tjänstgöring är samtidigt din resebiljett, förvara det därför omsorgsfullt.

Före tjänstgöringen lönar det sig att sköta om sin kondition och hälsa samt sina penningärenden.

Om du kommer på andra tankar

Då du förordnats till tjänstgöring bör du meddela skriftligen (per e-post eller brev) före tjänstgöringens början om du inte inleder tjänsten. Då tjänstgöringen inletts har du 45 dagar på dig att meddela att du inte fortsätter tjänstgöringen. Efter 45 dagar är du värnpliktig.

Kommendören för ett truppförband kan även annullera ett förordnande till militärtjänst inom 45 dygn på grund av skada, sjukdom, uppenbar olämplighet eller av annat motsvarande skäl.

Ytterligare information finns i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor.