Hälsovård

Under beväringstjänsten får du kostnadsfri hälsovård.

Inled tjänsten när du är frisk! Eventuella långvariga sjukdomar eller skador bör undersökas och vårdas före tjänstgöringen. Under tjänstgöringen kan som regel endast de sjukdomar som uppträtt under tjänstgöringen undersökas och vårdas.

Ankomstgranskning

Alla som inleder sin beväringstjänst genomgår ankomstgranskning under de två första tjänstgöringsveckorna.

Vid ankomstgranskningen

  • undersöks hörseln och synen,
  • mäts längden och vikten samt
  • ges vaccinationer.

Beroende på vapenslag eller utbildning kan även andra undersökningar behövas.

Till granskningen hör intervju med en sjukskötare och vid behov besök på läkarmottagningen. Utgående från granskningen bedöms om ditt hälsotillstånd förändrats efter uppbådet. Vid behov bedöms din tjänstduglighet på nytt.

Vaccinationer

För närvarande ges följande vaccinationer:

  • vaccinering mot stelkramp-difteri-kikhosta (dtap),
  • vaccination mot meningokocker ACWY,
  • vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR) samt
  • vaccination mot säsongsinfluensa.

Social- och hälsovårdsministeriet kan även fastställa andra antingen regionala eller nationella vaccinationer.

Ta reda på dina vaccinationsuppgifter vid hälsovårdscentralen eller studenthälsovården innan du inleder tjänstgöringen och ta informationen med dig till tjänsten.

Är det obligatoriskt att låta vaccinera sig?

Kasernlivet erbjuder gynnsamma förhållanden för virus och andra sjukdomsalstrare att sprida sig bland dem som inte är vaccinerade. Vid vuxen ålder är sjukdomsbilden i genomsnitt svårare, och därför har Social- och hälsovårdsministeriet fastställt att ovannämnda vaccinationer ges till alla beväringar.

Hälsovårdspersonalen vid försvarsmakten vaccinerar beväringarna i början av tjänstgöringen för att trygga deras hälsa. Att man vägrar låta vaccinera sig hindrar dock inte en beväring från att göra beväringstjänsten och sänker inte tjänstduglighetsklassen.

Hälsovården under tjänstgöringen

Hälsovårdstjänsterna under tjänstgöringen ordnas vid garnisonernas hälsostationer. Specialsjukvård ges på civila sjukhus.

Då du är som patient vid hälsostationen får man lättast kontakt med dig via din egen telefon. Du observerar väl att hälsostationen inte kan informera dina anhöriga om ditt hälsotillstånd om du inte gett ditt medgivande.

Hälsostationerna betjänar under vardagar. Dessutom står hälsovårdspersonalens tjänster alltid till förfogande under krigs- och skjutövningar. Noggrannare anvisningar om praxisen inom hälsovården ges i garnisonerna i början av tjänstgöringen.

Utanför hälsostationernas betjäningstider betjänas beväringarna av den riksomfattande telefontjänsten. Då du insjuknar under permissionen får du råd och direktiv dygnet runt på dessa nummer:

  • tfn 0299 576 888 betjäning på finska
  • tfn 0192 242 800 betjäning på svenska

Obs! Vid allvarliga skador och sjukdomsfall samt i andra nödsituationer alarmeras hjälp alltid via det allmänna nödnumret 112.

Man kan ringa till garnisonernas hälsostationer via försvarsmaktens växel, tfn 0299 800.

Stödnät

Om du får problem eller det uppstår andra frågor som du skulle vilja diskutera under tjänstgöringen finns det hjälp att få. Dina närmaste förmän, såsom din gruppchef och dina utbildare, hjälper dig i allt sådant som har med tjänstgöringen att göra. Du kan vid behov också vända dig till enhetschefen.

Socialkuratorerna och militärprästerna hjälper och stöder dig under din tjänstgöring. Kamratstöd får du av beväringarna vid beväringskommittén eller till exempel genom privata meddelanden av de some-agenter som upprätthåller din egen kontingents Facebook-grupp.

Grubbla inte alltför länge på dina problem, utan vänd dig till ditt stödnät!

Socialkuratorn hjälper i civila frågor

Socialkuratorn vid varje truppförband ger dig råd i civila frågor under tjänstgöringen. Till socialkuratorns arbete hör till exempel att ge råd om socialskyddet under tjänstgöringen (utkomststöd och militärunderstöd) och ge handledning i fråga om yrkesval, studier och arbetsliv. Socialkuratorn stöder dig även när det gäller att orka med tjänstgöringen och bekymmer i det civila.

Tveka inte att ta kontakt med socialkuratorn vid ditt truppförband, vid behov kan du göra det redan före tjänstgöringen!

Militärprästen stöder dig

Syftet med det kyrkliga arbetet är att stöda beväringarna mentalt och andligt samt upprätthålla deras etiska förmåga. Vid försvarsmakten tjänstgör ortodoxa och evangelisk-lutherska präster, som står alla beväringar till förfogande oberoende av övertygelse. I tjänstgöringen ingår lektioner som hålls av militärprästen, och för dem som inte hör till kyrkan ordnas lektioner i livsåskådningskunskap.