Uppgifter som kan sökas under tjänstgöringen

Få ut mesta möjliga av milin och utnyttja ditt civila kunnande!

I en specialuppgift kan du utnyttja det kunnande som du skaffat före milin, fördjupa dina kunskaper och få värdefull arbetserfarenhet och kontakter med tanke på framtiden! Det är fritt fram för alla rekryter att söka, och specialkunnandet testas i urvalsprovet eller genom en intervju.

Till specialuppgifter söker man i början av grundutbildningsperioden.

De som valts till manskapets specialuppgifter övergår till sina uppgifter genast efter grundutbildningsperioden. Tjänstgöringens längd är 255 dagar.

Ledarutbildning och specialuppgifter

Du kan söka till specialuppgifter även under ledarutbildningen. De beväringar som valts till ledarutbildningen utför sin ledarutbildning på normalt sätt i sin egen enhet eller i Reservofficersskolan, och efter avslutad kurs fortsätter tjänstgöringen som beväringschef i specialuppgifter.

Ansökan till beväringschef i specialuppgifter sker årligen under april-maj och oktober-november under de första fyra veckorna av underofficerskursen (UOSK II) och reservofficerskursen. Ansökningstiderna meddelas på dessa sidor.